Strona Główna BIP Strona Główna
Przeniesienie do rezerwy
 

PRZENIESIENIE DO REZERWY BEZ ODBYCIA SŁUŻBY

Z dniem 11 lutego 2009 r. weszła nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa bezterminowo zawiesiła obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego absolwentów wyższych uczelni, a także zastępczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej. Skutkiem tej nowelizacji było m.in. przeniesienie, z urzędu, do rezerwy wszystkich tych osób, które znajdywały sie w zasobach poborowych, a nie odbyły zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby w obronie cywilnej czy
w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych. Zapis ustawy dotyczył także tych, którzy korzystali z czasowych odroczeń oraz osób, które nie stawiały się na wezwania WKU w Sanoku i zaliczały się do grupy tzw. "poszukiwanych". Przeniesienie do rezerwy w/w grupy osób jest równoznaczne z uregulowaniem ich stosunku do służby wojskowej.

Obecnie w związku z zawieszeniem zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego absolwentów wyższych uczelni, a także zastępczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku przenosi do rezerwy osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, z dniem następującym po dniu uprawomocnienia się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej. W praktyce oznacza to, że osoby mające orzeczoną zdolność do służby wojskowej, z mocy ustawy zostają przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, a tym samym  mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału, przy dokonywaniu tej czynności, zainteresowanej osoby.

Potwierdzenie faktu przeniesienia do rezerwy następuje w formie wpisu zamieszczonego w książeczce wojskowej (w przypadku stawienia się tej osoby w WKU w Sanoku) lub wydania stosownego zaświadczenia.

W celu uzyskania wpisu o uregulowanym stosunku do służby wojskowej w książeczce wojskowej należy:

  1. przybyć osobiście wraz z książeczką wojskową do siedziby WKU w Sanoku, a w razie zaistnienia istotnych przyczyn uniemożliwiających osobiste stawiennictwo za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny
  2. osoby, które stawały do kwalifikacji wojskowej mogą to uczynić w powiatowej komisji lekarskiej (w czasie ich funkcjonowania) od 15 dnia po otrzymaniu orzeczenia

 

 

Opracował: Rafał Mazur