Strona Główna BIP Strona Główna
Skierowanie do RWKL
 

SKIEROWANIE DO WOJSKOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ - ZMIANA KATEGORII ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej

kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Wojskowa Komisja Lekarska w Lublinie (RWKL w Lublinie) jest właściwa do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej osób i żołnierzy rezerwy zamieszkałych na terenie administrowanym przez WKU w Sanoku, a w tym:

  • osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej w okresie, kiedy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska;
  • żołnierzy rezerwy
  • osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy;
  • innych niż wymienione powyżej osób, podlegających ze względu za wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania.

oraz orzekania o :

  • zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;

Wymienione powyżej osoby do RWKL w Lublinie kieruje z urzędu lub na wniosek tych osób Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku.

Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej na wniosek w/w osób, może nastąpić wyłacznie    w przypadku występowania uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych.

W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej E.

W celu skierowania do RWKL w Lublinie celem orzeczenia zdolny do czynnej służby wojskowej osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej w okresie, kiedy nie urzęduje powiatowa komisjia lekarska lub ponownego orzeczenia zdolny do czynnej służby wojskowej w związku z pogorszeniem stanu zdrowia lub należy:

  1. pobrać ze strony internetowej (druk) i wypełnić wniosek o skierowanie do RWKL w Lublinie;
  2. dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres: Wojskowa Komenda uzupełnień, 38-500 SANOK, ul. Lipińskiego 109 wypełniony i podpisany wniosek, a w przypadku skierowania celem ponownego orzeczenia kategorii zdolności do czynnej słuzby wojskowej wraz z załącznikami (zaświadczeniami lekarskimi i wypisami z leczenia szpitalnego potwierdzającymi pogorszenie stanu zdrowia).

 

 

Opracował: Rafał Mazur