Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnianie informacji publicznej
 

 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

    Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie BIP jest udostępniana na wniosek zainteresowanego złożony:
  • ustnie, osobiście w siedzibie WKU w Sanoku lub telefonicznie;
  • pisemnie (druk), osobiście w siedzibie WKU w Sanoku lub drogą pocztową ;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;

Terminy

 

      W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

 

      Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.
 
Opłaty
 
      WKU w Sanoku nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.


Opracowała: Monika Wójcik