Strona Główna BIP Strona Główna
Ważne informacje
 

WAŻNE INFORMACJE !!!

     W przypadku przekroczenia wysokości przysługującego limitu na przekwalifikowanie zawodowe, nadwyżka kosztów pokrywana jest przez osobę zainteresowaną.

     Osoby uprawnione, którym Dyrektor WBE pokrył koszty szkolenia przez przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, a także żołnierze, którym dowódca jednostki wojskowej pokrył koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia oraz zakwaterowania w okresie odbywania przekwalifikowania zawodowego, mają obowiązek w ciągu 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania przedstawić – dyrektorowi WBE – dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

     W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, przekazane przez Wojskowe Biuro Emerytalne należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe – na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję – podlegają zwrotowi.

Rekonwersja:

Nowe limity finansowe na korzystanie z przekwalifikowania zawodowego żołnierzy
i żołnierzy rezerwy:

- po 4 latach służby: 2.400 zł.;

- po 9 latach służby: 4.800 zł.;

- po 15 latach służby: 7.200 zł
.

Opracowała: Dorota Lasek