Strona Główna BIP Strona Główna
Procedura rekonwersji
 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC REKONWERSYJNĄ

 

Pomoc rekonwersyjna, jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Lublinie, w przypadku byłego żołnierza zawodowych oraz małżonka i dzieci żołnierza zawodowego, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku.

W celu ubiegania się o pomoc rekonwersyjną należy:

 1. ze strony internetowej pobrać (druk) i wypełnić wniosek, który powinien zawierać:
 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego osoby uprawnionej, a w przypadku osób, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania lub którym zostały nadane – także numer PESEL i NIP oraz adres urzędu skarbowego;
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
 • nazwę ośrodka szkolenia;
 • termin przekwalifikowania zawodowego;
 • koszt przekwalifikowania zawodowego;
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
 • informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

 • decyzję, o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku zwolnienia wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
 • dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia, o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (druk)

małżonek żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych dołącza do wniosku:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa;
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

dzieci żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub ich opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

dzieci w wieku  od 18 do 25 lat, do wniosku, dołączają także:

 • zaświadczenie, o stanie cywilnym;
 • zaświadczenie, o pobieraniu nauki;
 • orzeczenie, o niepełnosprawności w przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji.

      2. dostarczyć osobiście lub listem poleconym na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień, 38-500 SANOK, ul. Lipińskiego 109 wypełniony i podpisany wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami:

 

 

 

 Opracowała: Dorota Lasek