Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc rekonwersyjna
 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z REKONWERSJI

     Wszyscy byli żołnierze zawodowi w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, z wyjątkiem zwolnionych ze służby wojskowej z powodu:
 
  1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
  2. prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej. służby wojskowej;
  3. prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
  5. prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

 

Bezterminowo mogą korzystać z pomocy rekonwersyjnej byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa.

 
     Z bezterminowej pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych albo zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
Opracowała: Dorota Lasek