Strona Główna BIP Strona Główna
POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY
 

POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY

Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku.
W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są zobowiązani do:
 1. pełnienia służby wojskowej – przeznaczone dla żołnierzy rezerwy i osób począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia,a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata życia polegającej na:
 • pełnieniu zasadniczej służby wojskowej – zawieszone;
 • przeszkolenie wojskowe (tzw. studentów) – zawieszone;
 • odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez:
                 - żołnierzy rezerwy
                 - osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy
                 - ochotników którzy zgłoszą się do ich odbycia  i nie podlegają obowiązkowi odbycia
                   zasadniczej służby wojskowej;
 • pełnieniu służby przygotowawczej przez:
                - osoby przeniesione do rezerwy , w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie
                  odbywali czynnej służby wojskowej,
                - ochotników, którzy zgloszą się do jej obycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia
                  zasadniczej służby wojskowej;
 • pełnieniu okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy;
 1. wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych – przeznaczone dla żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.
 1. świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych – przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych, a w razie potrzeby również pracowników zatrudnionych u innych pracodawców oraz innych osób niebędących pracownikami, mogą być nadawane w czasie pokoju pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.
 1.  pełnienia służby w obronie cywilnej – w oddziałach tworzonych, w drodze rozporządzenia, ministrów, a w przypadku wojewodów, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.
 1.  odbywania edukacji dla bezpieczeństwa – przez uczniów gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych.
 1. uczestniczenia w samoobronie ludności – przez osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia.
 1. odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych – przewidziane dla mężczyzn, którzy nie ukończyli sześćdziesięciu lat życia, i kobiet, które nie ukończyły pięćdziesięciu lat życia. Po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych przydziały do tych jednostek nadaje się również osobom, które nie osiągnęły wieku określonego w odpowiednich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.
 1. wykonywania świadczeń na rzecz obrony:
 • świadczenia osobiste – przeznaczone dla osoby posiadających obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • świadczenia rzeczow - przeznaczone dla urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych, polegające na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa.
 • świadczenia szczególne - przeznaczone dla terenowych organów administracji rządowej, instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych polegające na odpłatnym

  • dostosowaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa,w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia;
  • przystosowania budowanych (przebudowywanych i rozbudowanych) obiektów budowlanych oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do potrzeb obrony państwa, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia;
  • gromadzenia, przechowywania i konserwacji przedmiotów niezbędnych do wykonania w/w czynności.