Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady naboru
 

ZASADY NABORU

 

     O przyjęcie do służby przygotowawczej może ubiegać się osoba:
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • mająca ukończone 18 lat;
 • posiadająca odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

     Osoba spełniająca powyższe warunki może starać się o powołanie do służby przygotowawczej poprzez złożenie wniosku (druk) do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wraz z wymaganymi dokumentami tj.:

 • odpis lub kopie świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kserokopie dowodu osobistego;
 • odpis lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe kwalifikacje(kserokopie prawa jazdy, certyfikaty językowe, kursy specjalistyczne, studenci w trakcie studiów - zaświadczenie ze szkoły wyższej itp.)

     Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a podstawą rekomendacji w sprawie powołania danej osoby są:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji;
 • wyniki rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wykazywane potrzeby Sił Zbrojnych ( w tym limit powołań, charakter planowanego szkolenia)

 

 

Opracowała: Kornelia Biłas