Strona Główna BIP Strona Główna
Procedura
 

PROCEDURA


Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1414 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 2010 r., nr 45, poz. 265).

Żołnierz rezerwy lub osoba o której mowa w art. 17 a ust. Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
Wojskowy Komendant Uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwej miejscowości pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwej miejscowości pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.

W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, Wojskowy komendant Uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z ich kwalifikacjami.

Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym Wojskowy komendant Uzupełnień ustala z zainteresowanym oraz organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.

Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.

Po wyrażeniu zgody prze dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz lub osoba, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy składają w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
Do wniosku należy dołączyć:

  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku;
  • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy;
  • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza lub osobę, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, kieruje ich do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej poradni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, o powołanie do zawodowej służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru do zawodowej służby wojskowej, wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych dla żołnierzy rezerwy oraz osób o których mowa w art. 17 a ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych można uzyskać pod nr telefony 261-156-648.