Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

Do zawodowej służby wojskowej można powołać:

 1. w korpusie oficerów zawodowych - oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadkugdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
 2. w korpusie podoficerów zawodowych - podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
 3. w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, do służby stałej, na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie.

Proces powoływania do zawodowej służby wojskowej:

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • Egzamin z wychowania fizycznego;
 • Rozmowę kwalifikacyjną.

W trakcie kwalifikacji niezbędne będą:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego
 • książeczka wojskowa, dowód osobisty
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane uprawnienia
 • inne mające wpływ na przyjęcie /kursy językowe, komputerowe, opinie z zsw/
 • strój sportowy

Po pozytywnym przejściu kwalifikacji organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

Po uzyskaniu zaświadczenia, żołnierz rezerwy składa w wojskowej komendzie uzupełnień następujące dokumenty:

 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • odpis lub kopia uwierzytelniona dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
 • uwierzytelniona kopia dowodu osobistego;
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko;
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym.

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza do właściwej wojskowej pracowni psychologicznej i wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy o powołanie do zawodowej służby wojskowej właściwy organ wojskowy, wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza, wyznacza na stanowisko i podpisuje kontrakt.
Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy kartę skierowania do jednostki wojskowej.

Najniższe uposażenia żołnierzy zawodowych:

 • szeregowego - 3 200 zł
 • starszego szeregowego - 3 270 zł

Dodatki do uposażenia

 • Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości 300 zł. Dodatek ten zwiększa się żołnierzowi zawodowemu o:
  • po trzech latach służby wojskowej - 3%,
  • po sześciu latach służby wojskowej - 6%,
  • po dziewięciu latach służby wojskowej - 9%,
  • po dwunastu latach służby wojskowej - 12%,
  • po piętnastu latach służby wojskowej - 15%, (wzrost o 1 % za kazdy kolejny rok służby do 35%)
  - kwoty należnego uposażenia zasadniczego.
 • dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastka”
 • gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny (35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego)
 • dodatkowe należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa

Inne należności

 • umundurowanie i wyposażenie
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz urlopy dodatkowe
 • odprawa pieniężna po zakończeniu służby

Dodatkowe czynniki motywacyjne

 • możliwość otrzymania nagród uznaniowych
 • możliwość otrzymania zapomogi w przypadku zdarzeń losowych, długotrwałej choroby itp.
 • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji (kierowcy, operatorzy sprzętu inżynieryjnego, łącznościowcy)
 • możliwość wyjazdu na misje zagraniczne

Zakres ćwiczeń i normy czasowe z wychowania fizycznego
dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych


Opracowała: Monika Wójcik