Strona Główna BIP Strona Główna
Procedura
 

PROCEDURA

UWAGA ABSOLWENCI SZKÓŁ ŚREDNICH - MATURZYSTO !!!

Chcesz zdobyć wykształcenie wyższe oraz chcesz swoją przyszłość związać z zawodową służbą wojskową w jednostkach wojska Polskiego i być oficerem WP: zgłoś swoją kandydaturę rejestrując się na stronie wybranej przez siebie uczelni. 

W 2015 r. osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia I i II stopnia składają wniosek w terminie do 31 marca oraz na studium oficerskie w terminie do 15 maja 2015 r. 

Wyjątek stanowią osoby rekrutowane spośród studentów uczelni medycznych, kandydaci składają wniosek w dowolnym terminie do Dyrektora Departamentu Kadr. 

Zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014. poz.1627), osoba zainteresowana powołaniem do służby kandydackiej składa wniosek odpowiednio:

 • do Rektora – komendanta uczelni wojskowej (Studia Stacjonarne I i II stopnia: WAT w Warszawie, AMW w Gdyni, WSOWL we Wrocławiu, WSOSP w Dęblinie)

lub

 • za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień do Dyrektora Departamentu Kadr (Studium Oficerskie: WSOWL we Wrocławiu, WSOSP w Dęblinie oraz Szkoły podoficerskie a także na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodz), załączając przewidziane w rozporządzeniu dokumenty (liczy się data złożenia dokumentów do WKU).

W pierwszym przypadku, tj. złożenie wniosku bezpośrednio do rektora – komendanta uczelni wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydatów do wojskowych komisji lekarskich i pracowni psychologicznych w momencie uzyskania informacji od rektora uczelni o złożeniu wniosku. 

W drugim przypadku, tj. złożenie wniosku za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień do Dyrektora Departamentu Kadr, wojskowy komendant uzupełnień kieruje ich na stosowne badania lekarskie i psychologiczne, po uzyskaniu informacji z Departamentu Kadr o przesłaniu wniosku do rektora – komendanta uczelni wojskowej. Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów drugiego stopnia (w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnie o ukończonych studiach drugiego stopnia zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł – najpóźniej w dniu stawienia na postępowanie rekrutacyjne;
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – (nie podlega zwrotowi);
 • kserokopie dowodu osobistego;
 • zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
 • informację o osobie z KRK aktualne w dzień postępowania rekrutacyjnego – (dokument ważny 6 miesięcy od dnia wystawienia).

Następnie w jednym i drugim przypadku wojskowy komendant uzupełnień, zgodnie z § 5 ust. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia, po otrzymaniu orzeczeń, przesyła je do rektora – komendanta uczelni wojskowej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania, jednak nie później niż do 31 maja br. 

Kandydaci są informowani telefonicznie przez przedstawiciela WKU o konieczności stawienia się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień celem wydania skierowań na badania do pracowni psychologicznej oraz Wojskowej Komisji Lekarskiej.

 1. Kandydaci którzy złożyli wnioski do WSOWL we Wrocławiu, WAT w Warszawie oraz szkół podoficerskich kierowani są na badania do:
  • Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Rzeszowie ul. Konopnickiej 5 35 – 211 Rzeszów
  • Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Lublinie ul. Aleje Racławickie 44 20 – 043 Lublin
 2. Kandydaci, którzy złożyli wnioski do WSOSP w Dęblinie kierowani są na badania do:
  • Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Rzeszowie ul. Konopnickiej 5 35 – 211 Rzeszów
  • Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Lublinie ul. Aleje Racławickie 44 20 – 043 Lublin
  • Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo – Lekarskiej w Warszawie ul. Krasińskiego 54 01 – 755 Warszawa

Po uzyskaniu właściwego orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Lublinie o zdolności do zawodowej służby wojskowej, należy uzgodnić z komórką naboru kandydatów do WSOSP w Dęblinie (tel. 261 517 733) termin badań w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo – Lekarskiej w Warszawie.

 1. Kandydaci, którzy złożyli wnioski do AMW w Gdyni kierowani są na badania do:
  • Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Rzeszowie ul. Konopnickiej 5 35 – 211 Rzeszów
  • Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Lublinie ul. Aleje Racławickie 44 20 – 043 Lublin
  • Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko – Lekarskiej przy 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku

Po uzyskaniu właściwego orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Lublinie o zdolności do zawodowej służby wojskowej, należy uzgodnić z komórką naboru kandydatów do AMW w Gdyni (tel. 261 216 288, 261 216 469) termin badań w Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko – Lekarskiej w Gdańsku. 

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił powietrznych w Dęblinie.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi studium w następującym modelu kształcenia:

 • 12 miesięczne studium oficerskie;
 • 8,5 miesięczne studium oficerskie;
 • 6 miesięczne studium oficerskie;
 • 3 miesięczne studium oficerskie;

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie prowadzi:

 • 6 miesięczne studium oficerskie;

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie (magister):

 • mająca co najmniej 18 lat;
 • nie karana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (które orzekają powołanie w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postepowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Rejestracja kandydatów na stronach internetowych uczelni jest konieczna.

DECYZJA nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.