Strona Główna BIP Strona Główna
Ośrodek Szkolenia JWK Lubliniec
 

 

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych Poszukiwani są kandydaci którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszę spełniać warunki określone. w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 poz. 1726 j.t z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Harmonogram i tryb przyjmowania kandydatów do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji kandydatów określają: Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Obrony, Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz.1627).

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji są zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia (www.commando.mil.pl)

l. Wymagania dotyczące kandydatów:

 1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany, stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby, niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
 2. Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej .żołnierzy zawodowych.(Dz.U2016.1726 j.t z późn. zm.);
  • niekaralny sądownie,
  • posiada obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej 18 lat.
 3. Ukończone gimnazjum - załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku - warunek konieczny - w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
 4. Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C. C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie. oraz dodatkowe. kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

II. Inne ważne informacje:

 1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów;
 2. Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane;
 3. Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów (www.cornmando.mil.pl) - planowane uruchomienie rejestracji elektronicznej - od 24 lipca 2017 r);
 4. Egzamin będzie obejmował:
  • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • sprawdzian sprawności fizycznej,
  • rozmowę kwalifikacyjną,
  Jego przebieg reguluje Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla . kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do. służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia, który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.
 5. Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2017 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów);
 6. Egzaminy będą przeprowadzane w JWK W Lublińcu;
 7. Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w „Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 8. Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy;
 9. Termin rozpoczęcia szkolenia: 01. luty 2018 r;
 10. Podczas szkolenia elew otrzyma 640,00 PLN uposażenia netto;
 11. Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby, z mocy prawa (art. 18 w związku Z. art.132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)
 12. Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych;
WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO OŚRODKA SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

 MĘŻCZYŹNI

Lp.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Marszobieg
na 3000 m.

SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA
Skłony tułowia
w przód
w czasie 2 min

SIŁA MIĘŚNI RAMION
Podciągniecie się na drążku wysokim

SZYBKOŚĆ
I ZWINNOŚĆ
Bieg wahadłowy 10x10m

 

Czas próby /sek./

Punkty

Ilość

Punkty

Ilość

Punkty

Czas próby /sek./

Punkty

1.

14.20

1

60

1

7

1

31.2

1

2.

14.00

2

62

2

8

2

31.0

2

3.

13.30

3

63

3

9

3

30.8

3

4.

13.20

4

64

4

10

4

30.6

4

5.

13.10

5

65

5

11

5

30.4

5

6.

13.00

6

66

6

12

6

30.2

6

7.

12.50

7

67

7

13

7

30.0

7

8.

12.30

8

68

8

14

8

29.7

8

9.

12.20

9

69

9

15

9

29.4

9

10.

12.10

10

70

10

16

10

29.2

10

 

KOBIETY

 

Lp.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Marszobieg
na 1000 m.

SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA
Skłony tułowia
w przód
w czasie 2 min

SIŁA MIĘŚNI RAMION
Uginanie i prostowanie
ramion w podporze
leżąc przodem na ławczce

SZYBKOŚĆ
I ZWINNOŚĆ
Bieg zygzakiem (koperta)

 

Czas próby /sek./

Punkty

Ilość

Punkty

Ilość

Punkty

Czas próby /sek./

Punkty

1.

5.15

1

38

1

30

1

27.5

1

2.

5.08

2

40

2

31

2

27.4

2

3.

5.00

3

41

3

32

3

27.2

3

4.

4.50

4

42

4

33

4

27.0

4

5.

4.40

5

43

5

34

5

26.8

5

6.

4.30

6

44

6

35

6

26.5

6

7.

4.20

7

45

7

36

7

26.3

7

8.

4.10

8

46

8

37

8

26.0

8

9.

4.05

9

47

9

38

9

25.8

9

10.

4.00

10

48

10

39

10

25.5

10

 

PUNKTACJA ZA UZYSKANĄ OCENĘ ŚREDNIĄ ZE SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Konkurencja

Punktacja

Wytrzymałość

Max. 10 pkt

Siła mięśni brzucha

Max. 10 pkt

Siła mięśni ramion

Max. 10 pkt

Szybkość i zwinność

Max. 10 pkt.

Pływanie na 50 m

ZALICZENIE

Średnia z 4 konkurencji liczona do postępowania rekrutacyjnego

Max. 10 pkt

Uwagi

Sprawdzian uznaje się za nie zaliczony w sytuacji gdy:
kandydat uzyska 0 punktów z ćwiczenia, nie zaliczy pływania lub uzyska średnią liczbę punktów mniejszą niż 6 (z wszystkich ćwiczeń)