Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania
 

Zadania:

Zadania wojskowego komendanta uzupełnień określone zostały w § 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Do zadań wojskowego komendanta uzupełnień należy:

1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:

 1. kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 2. planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej.

2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

 1. uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 2. nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej;
 3. kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;
 4. wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej;
 5. przeprowadzanie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 6. orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego);
 7. przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;
 8. nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
 9. reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 10. sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych;
 11. prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej;
 12. udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy.
3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:
 1. prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych;
 2. administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia;
 3. organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych;
 4. organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej.
4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:
 1. utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa;
 2. współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień;
 3. sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską;
 4. utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.


6) gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych, w tym:

 1. gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych,
 2. prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie,
 3. planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym zakresie,
 4. współdziałanie z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie ustalania potrzeb i możliwości przedsięwzięć szkoleniowych,
 5. stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie,
 6. organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;

7) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:

 1. uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie;
 2. przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego.
8) promocja obronności i służby wojskowej przez:
 1. współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie;
 2. organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie;
 3. współpracę z powiatowymi urzędami pracy.