Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady udostępniania
 

 

Zasady udostępniania Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

Tryb wnioskowy

Realizacja wniosków
Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Adres korespondencyjny:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku

ul. Lipińskiego 109

38-500 Sanok

Tel. centrala: 261 156 666

Fax.: 261 156 609

e-mail: wkusanok@ron.mil.pl

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

 • ustnej, osobiście w siedzibie WKU w Sanok lub telefonicznej;
 • pisemnej, osobiście w siedzibie WKU w Sanok lub za pośrednictwem poczty;
 • elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej MON;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielania niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielnie odpowiedzi, wnioskodawcę informuję się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

 Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU w Sanoku.

Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku nie pobiera opłat za udostępnienie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest bezpłatne.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, e jakim rozpatrzy wniosek nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Wniosek zawiera w szczególności:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. skazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:
 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 3, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.