Strona Główna BIP Strona Główna
PROFESJONALIZACJA
 

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP

To proces jakościowej i ilościowej transformacji zasobów kadrowych i sprzętowych polskiej armii.Zmiany te są wprowadzane stopniowo, tak by przez cały czas trwania tego procesu była ona gotowa do wykonywania swoich konstytucyjnych zadań i wypełniania misji, również tych poza granicami kraju, wynikających z naszych zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych. Celem profesjonalizacji jest zastąpienie służby obowiązkowej ochotniczą służbą zawodową i służbą kontraktową, przy jednoczesnym dostosowaniu liczebności, struktury i wyposażenia armii zarówno do nowych wyzwań i zagrożeń, jak i oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Wstap do korpusu szegowych zawodowych

Korpus szeregowych zawodowych to nowy korpus osobowy w Polskiej Armii. Został stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla poborowych, powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Swoim zasięgiem obejmuje  wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców dotychczasowej zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych. Do korpusu szeregowych zawodowych powołuje się żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodowa służbę wojskową oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

Kandydatom oferujemy:

 • uposażenie zasadnicze szeregowego – 2500 zł brutto;
 • zasiłek na zagospodarowanie;
 • coroczne należności na uzupełnienie elementów umundurowania;
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby;
 • dodatkowe uposażenie roczne;
 • nagrody uznaniowe i zapomogi;
 • nagrody jubileuszowe;
 • należności za podróże i przeniesienia służbowe;
 • gratyfikacje urlopowe;
 • dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska      służbowego;
 • należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;
 • należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

Dalsza kariera

Dla wielu kandydatów ważnym aspektem w podejmowaniu decyzji o przystąpienie do służby o charakterze szeregowego zawodowego jest możliwość dalszego rozwoju zawodowego – awansu.

Wojska Lądowe dają niepowtarzalną możliwość rozwoju i zdobycia nowych kwalifikacji, poszukiwanych również na cywilnym rynku pracy. Żołnierz posiadający świadectwo maturalne w trakcie służby może ubiegać się o skierowanie do szkoły podoficerskiej.

Zawodowa służba wojskowa to także możliwość zdobycia nowych kwalifikacji.Kierowcy zawodowi, operatorzy sprzętu inżynieryjnego i łączności, nurkowie czy ratownicy medyczni ze znajomością języków obcych – to specjaliści poszukiwani obecnie na rynku pracy.

Służba w Korpusie szeregowych zawodowych to również możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego.

Polscy żołnierze pełnią obecnie służbę w wielu zakątkach świata w ramach polskich  kontyngentów wojskowych zarówno pod sztandarami NATO , Unii Europejskiej, jak i ONZ . Polscy żołnierze pełniący służbę w Afganistanie, Czadzie, Libanie, Syrii czy w krajach byłej Jugosławii to doskonali ambasadorowie pokoju a także synonim najwyższego profesjonalizmu.

Aby zostać szeregowym zawodowym  należy złożyć wniosek w kancelarii WKU, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje o zasadach i przebiegu służby oraz możliwości podpisania kontraktu. Do wniosku dołączamy następujące dokumenty: - życiorys; - odpis skrócony aktu urodzenia; - odpis lub kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia (minimum gimnazjalne); - informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku; - kopię dowodu osobistego; - inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni (w przypadku nie obsadzonych stanowisk) po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

opracowała: Monika Wójcik