Strona Główna BIP Strona Główna
ZADANIA
 

ZADANIA

 

     Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. Jest podporządkowany bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.
Wojskowa Komenda Uzupełnień z siedzibą w Sanoku posiada terytorialny zasięg działania w czterech powiatach:

 • sanockim
 • leskim
 • bieszczadzkim
 • brzozowskim

Do zadań Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku w szczególności należy:

1.Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych poprzez:

 • Kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek  wojskowych,
 • Planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;

2.Administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

 

 • Uczestniczenie w przygotowaniu przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i prze-prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 • Nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej,
 • Kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • Wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,
 • Przeprowadzenie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • Orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej ( przeszkolenia wojskowego)
 • Przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
 • Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
 • Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny,
 • Gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych,
 • Sporządzenie analiz stanu zasobów rezerw osobowych,
 • Prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
 • Udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art.53 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Współpraca z kierownikiem jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy;

3.Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:

 • Prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych
 • Administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia,
 • Organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu techniczneamigo środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych,
 • Organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej;

4. Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa w tym:

 • Utrzymanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednosńtkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa,
 • Współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień,
 • Sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarska,
 • Utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych;

5.Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

6.Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowej komendy uzupełnień przez:

 • Uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie,
 • Przedstawiania szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzenia przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;

7.Promocja obronności i służby wojskowej przez:

 • Współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie,
 • Organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie,
 • Współpracę z powiatowymi urzędami pracy.