Strona Główna BIP Strona Główna
HISTORIA
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SANOKU


Tradycję administracji wojskowej w Sanoku sięgają listopada 1919 roku, gdy utworzono Powiatową Komendę Uzupełnień dla powiatów: Krosno, Lisko (Lesko), Sanok.

Z chwilą wyzwolenia Sanoka  w dniu 03 sierpnia 1944 roku na teren obecnych powiatów: sanockiego i leskiego skierowano z nowo utworzonej Rejonowej Komendy Uzupełnień w Przemyślu wydzieloną Tymczasową Komisję Poborową z zadaniem rejestracji przyszłych poborowych oraz przewożenia ich do Przemyśla.
W skład komisji wchodzili:
- przewodniczący : por. Włodzimierz MAKAREWICZ s. Józefa r. 1902
- członkowie: starosta powiatu p. SZCZUDLIK , Jan SOŁTYSIK - kierownik referatu wojskowego powiatu, lekarz cywilny dr ROBEL
- personel pomocniczy: sierż. Stanisław DERENDARZ z 4 podoficerami.

Pierwsza siedziba komisji znajdowała się w budynku dawnej Powiatowej Komendy Uzupełnień przy ulicy Sobieskiego 2. Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  z dnia 02 sierpnia 1945r. w miesiącu listopadzie 1945r. została utworzona Rejonowa Komenda Uzupełnień w Sanoku przy ulicy Królewskiej licząca około 30 osób.

Jej pierwszym komendantem wyznaczono przedwojennego oficera 6 pułku strzelców podhalańskich w Samborze mjr Jana KSIĄŻKA, a kierownikiem sekcji poboru i rezerw por. Włodzimierza MAKAREWICZA.

W 1947 roku wyodrębniono sekcję poboru od sekcji rezerw, a jeje pierwszym kierownikiem został kpt. WRÓBEL.

Zgodnie z nowym etatem po raz pierwszy przyjęto pracowników cywilnych:

Od roku 1948 w Sanoku zostaje rozmieszczony 26 pułk piechoty (późniejszy 26 pułk czołgów) 9 Dywizji Piechoty.

Od tej chwili na stałe do lat 90 Rejonowa Komenda Uzupełnień, a następnie Wojskowa Komenda Rejonowa, Powiatowy Sztab Wojskowy, Wojskowa Komenda Uzupełnień były na jego zaopatrzeniu.

Wiele zmian zasadniczych nastąpiło w roku 1951. W tym roku na stałe wprowadzono zamiast rogatywek czapki okrągłe z czerwony otokiem oraz oznaczenia korpusu administracji wojskowej.

W roku 1951 obszar administrowania komendy został zwiększony o powiat Ustrzyki Dolne w wyniku zmian granicznych   z ZSRR.

W roku 1961 Wojskowa Komenda Rejonowa w Sanoku zajęła I miejsce we współzawodnictwie w dziale poboru. Z tej okazji w dniu 18 grudnia wizytę w komendzie złożyli Komendant Wojskowej Komendy Wojewódzkiej płk Bronisław SZCZESIUL oraz jego zastępca mjr mgr Szczepan KOSIARZ.

Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 014/Org. z dnia 29 stycznia 1962 roku Komendę zakwalifikowano do kategorii VII o stanie etatowym 7 żołnierzy zawodowych oraz 5 pracowników cywilnych.

W roku 1963 Komenda ponownie zajęła I miejsce w skali województwa.

Z tej okazji dyplom honorowy przesłali Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego
gen. dyw. Józef KUROPIESKA
.

W roku 1965 Wojskowa Komenda Rejonowa Sanok zajęła I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu województwa.    Na podstawie zarządzenia nr 01 z dnia 17 lutego 1966 roku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie w sprawie sformowania Powiatowego Sztabu Wojskowego w Sanoku dokonano szeregu zmian kadrowych.

Obowiązki Szefa objął z dniem 04.11.1966 roku płk Stanisław KOMSKI, pozostałe stanowiska objęli:

- z-ca szefa i jednocześnie kierownika sekcji I oficerskiej – kpt. Zygmunt WARCHOLAK

- kierownika sekcji II poboru – kpt. Piotr ŁAWRYNOWICZ

- kierownika sekcji II – kpt. Jan DZIOBA

Od dnia 06.01.1972r. na administrowanym terenie wprowadzono stanowiska pełnomocników ds. operacyjnych dla poszczególnych powiatów :

- leskiego – mjr Władysław GÓRAL

- ustrzyckiego – ppłk Tadeusz ORŁOWSKI

- sanockiego – mjr Franciszek KOGUT

W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju od 01.06.1975r. utworzono województwo krośnieńskie.

Administracyjnie Rejonowa Komenda Uzupełnień została przekształcona w Wojskową Komendę Uzupełnień w Sanoku i objęła swym zasięgiem dawne powity Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne i Sanok.

Z dniem 30 czerwca 1986 roku pożegnano do rezerwy ppłk Bolesława GAŁUSZKĘ, obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku objął ppłk dypl. Stanisław OSIKA.

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr Pf – 190/I z dnia 08.02.1990r. przeniesiono siedzibę Wojskowej Komendy Uzupełnień z ulicy Zamkowej 30 do kompleksu koszarowego przy ulicy Przemyska 1.

W oparciu o zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – Regionalnego sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku została podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego – Regionalnego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie od dnia 30.06.1996r.

Komendanci Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku

  • 1944 -1945 - por. Włodzimierz MAKAREWICZ 
  • 1945 - 1950 - mjr Jan KSIĄŻEK
  • 1950 - 1964 - por. Adolf KASZOWSKI
  • 1964 - 1966 - kpt. Marian SAWCZAK
  • 04.11.1966 - 2.09.1975 -płk Stanisław KOMSKI 

  • 03.09.1975 – 07.04.1986 – ppłk dypl. Bolesław GAŁUSZKA
  • 07.04.1986 – 26.08.1996 – ppłk dypl. Stanisław OSIKA
  • 03.01.1997 – 30.11.2006 - ppłk dypl. Wiesław LEWANDOWSKI
  • 01.06.2007 – 31.05.2011 - ppłk Piotr SKWORZEC

          Za wyjątkowe zaangażowanie działalności służbowej w 2007 roku, wzorowe wykonywanie zadań, nienaganną dyscyplinę oraz kreowanie prospołecznych postaw. Dowódca śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dywizji Zbigniew GŁOWIENKA – w kategorii Terenowych Organów Administracji Wojskowej- wyróżnił WKU w Sanoku okolicznościowym ryngrafem oraz nadał miano WYRÓŻNIAJĄCY. wiecej...  

        W czerwcu 2008r. w siedzibie WKU oraz na administrowanym terenie odbyły się ćwiczenia MERKURY-08 z udziałem 2000 żołnierzy w tym ok.1000 powołanych z rezerwy.

        W 2009 r. zasadnicza służba wojskowa zostaje zawieszona, tym samym decyzja o rezygnacji z obowiązkowych formy służby powoduje zmianę wykonywanych zadań oraz systemu gromadzenia i użycia rezerw osobowych. W miejsce dotychczasowego poboru wprowadzono kwalifikację wojskową.

         Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych zawiera postanowienia o utworzeniu od 2010 r. Narodowych Sił Rezerwowych oraz uruchomienia służby przygotowawczej. 2010 rok to także rok remontu i modernizacji naszej siedziby przy ul. Przemyskiej 1.

         Od stycznia 2011r. w  wyniku restrukturyzacji Terenowych Organów Administracji Wojskowej, Wojskowa Komenda Uzupełnień funkcjonuje w nowych uwarunkowaniach etatowo - kadrowych.
 
         Z dniem 31.05.2011r. ppłk Piotr Skworzec dotychczasowy Wojskowy Komendant Uzupełnień odszedł ze stanowiska (pozostawiając w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej).

Opracowała: Monika Wójcik