Strona Główna BIP Strona Główna
ŚWIADCZENIA ZA UTRACONE WYNAGRODZENIE
 

ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCE UTRACONE WYNAGRODZENIE

Wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych reguluje Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej a szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015r. poz. 1520 z póz. zm.).

W treści Rozdziału 4 przedmiotowego Rozporządzenia dotyczącego postępowania w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego zawarte są informacje mówiące o tym jakie dokumenty powinny stanowić podstawę do wypłaty żołnierzowi rezerwy tego świadczenia pieniężnego po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

W dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych albo po dniu jego zwolnienia dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ćwiczenia wydaje żołnierzowi zaświadczenie o odbyciu wojskowych. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego wraz z zaświadczeniem o odbyciu ćwiczeń oraz zaświadczeniem, w którym określona została kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu żołnierz składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie otrzymanych dokumentów wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące a następnie przesyła do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego.

W  związku ze zmianami organizacyjnymi w resorcie Obrony Narodowej, za  wojewódzkie sztaby wojskowe obsługę jako dysponent III stopnia budżetu państwa przyjęły utworzone wojskowe oddziały gospodarcze. Dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie taką jednostką jest 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie. Jednostka ta jest płatnikiem realizującym wydatki Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.
W związku z powyższym dokumenty wynikające z cytowanego wyżej rozporządzenia , na podstawie których na rachunki bankowe wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będą przekazywane środki pieniężne tj. zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego oraz nota księgowa należy przesyłać w dalszym ciągu  do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie ale powinny być one wystawione na jednostkę wojskową:

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Ul. Krakowska 11b
35-111 Rzeszów,
NIP 5170346645, Regon180690373.