Strona Główna BIP Strona Główna
STUDIUM OFICERSKIE
 
STUDIUM OFICERSKIE

W 2015 ROKU NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W UCZELNI PRZEPROWADZA SIĘ SPOŚRÓD OSÓB POSIADAJĄCYCH TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNORZĘDNY, W TYM:
1.absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
2.podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
3.szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat;
4.absolwentów krajowych uczelni medycznych.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Osoby, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4 ubiegające się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego w poszczególnych grupach osobowych, w dniu rozpoczęcia szkolenia w uczelni wojskowej powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu, a w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do grupy osobowej ratownictwa medycznego - dokumentem potwierdzającym kwalifikacje ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635).
Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:
-do 30 września 2014 r. na 8,5 miesięczne szkolenie;
-do 20 stycznia 2015 r. na 3-miesięczne szkolenie;
-do 15 maja 2015 r. na 12-miesięczne szkolenie.
Wyżej wymieniony tryb składania wniosków nie dotyczy kandydatów w grupie osobowej wywiadu wojskowego, osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
-dyplom ukończenia studiów
-życiorys lub CV (zawierający informacje czy kandydat odbył zasadniczą służbę wojskową);
-odpis skrócony aktu urodzenia;
-zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
-inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (np. kserokopie prawa jazdy kat. „B”, kserokopie dowodu osobistego, aktualne fotografie zgodne z wymogami danej szkoły, certyfikaty językowe, dyplomy olimpiad przedmiotowych, itp.).

UWAGA:
        Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.
Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłaty z tytułu udziału w egzaminach wstępnych, które nie podlegają zwrotowi. 
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, jej wysokość jest określona corocznie w decyzji Rektora- Komendanta.


AKTY NORMTYWNE REGULUJĄCE SZCZEGÓŁOWE ZASADY NABORU DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2015 ROKU
1. Decyzja Nr 375/MON z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.