Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 

 


RUSZYŁ NABÓR NA STANOWISKA W SANOCKIM

BATALIONIE OBRONY TERYTORIALNEJ
TRWA ETAP PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANOKU
ul. Lipińskiego 109 (IV piętro - budynek AUTOSANU)
tel: 261156602, 261156616, 261156648

Zakres wiedzy teoretycznej obowiązującej kandydata
do Terytorialnej Służby WojskowejWojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku i Dowódca sanockiego batalionu obrony terytorialnej informują o zaplanowanych spotkaniach w sprawie zasad pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej dla wszystkich zainteresowanych (pełnoletnich) mieszkańców.

Czytaj dalej.


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Sanoku zmieniła swoją dotychczasową lokalizację.


Od dnia 06.03.2017 r. zapraszamy do nowej siedziby WKU
w Sanoku: ul. Lipińskiego 109, budynek AUTOSAN (4 piętro).
Parking samochodowy dostępny od ul. Okrzei przy stacji diagnostycznej.


Informujemy, że w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sanoku (ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok) został otwarty punkt informacyjny dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Ponadto dodatkowe informacje o możliwości powołania do służby w formowanych pododdziałach Obrony Terytorialnej można uzyskać pod numerem telefonu : 261 156 602 lub 261 156 649


JESTEŚ PO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I POSIADASZ KATEGORIĘ ZDROWIA A ? ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM SANOCKIEGO BATALIONU OBRONY TERYTORIALNEJ.
WSTĄP DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

SZKOLENIE ROZPOCZYNA SIĘ 5 WRZEŚNIA 2017 r.
ZŁÓŻ WNIOSEK W WKU SANOK. NIE ZWLEKAJ, TO TWOJA ŻYCIOWA SZANSA!


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
ul. Lipińskiego 109
38-500 Sanok
  e-mail: wkusanok@ron.mil.pl

 

Punkt informacyjny
 
tel. 261156666
Godziny przyjmowania  interesantów
przez osoby funkcyjne WKU
 Poniedziałek:
 Wtorek:
 Środa:
 Czwartek:
 Piątek:
 7.30 - 18.00
 7.30 - 15.30
 7.30 - 15.30
 7.30 - 15.30
 7.30 - 15.30
Godziny przyjmowania Komendanta
w sprawie skarg, próśb i zażaleń
 w każdy poniedziałek od 14.00 do 16.00  

 

 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku jest organem wykonawczym MON w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje powiaty: sanocki, leski, brzozowski oraz bieszczadzki.

WKU w Sanoku podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadaniami rekonwersyjnymi.

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji.

Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
 

OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY OSÓB PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Art. 53. Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrany Rzeczypospolitej Polskiej


1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
1) nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
2) zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego .
3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.
5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.