Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 
TRWA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych odbyciem służby przygotowawczej w ośrodkach szkolenia oraz jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Postępowanie rekrutacyjne prowadzimy w godz.8.00-15.00, od poniedziałku do piątku z terminem zakończenia 19.12.2016 r.

Szkolenie rozpoczyna się 2-3 stycznia 2017 r. Limit miejsc ograniczony.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 261 156 617

JESTEŚ PO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I POSIADASZ KATEGORIĘ ZDROWIA A ? ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM SANOCKIEGO BATALIONU OBRONY TERYTORIALNEJ.
WSTĄP DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

SZKOLENIE ROZPOCZYNA SIĘ W STYCZNIU 2017 r.
ZŁÓŻ WNIOSEK W WKU SANOK. NIE ZWLEKAJ, TO TWOJA ŻYCIOWA SZANSA!


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
ul. Przemyska 1
38-500 Sanok
  e-mail: wkusanok@wp.mil.pl

 

Punkt informacyjny
 
tel. 261156666
Godziny przyjmowania  interesantów
przez osoby funkcyjne WKU
 Poniedziałek:
 Wtorek:
 Środa:
 Czwartek:
 Piątek:
 7.30 - 18.00
 7.30 - 15.30
 7.30 - 15.30
 7.30 - 15.30
 7.30 - 15.30
Godziny przyjmowania Komendanta
w sprawie skarg, próśb i zażaleń
 w każdy poniedziałek od 14.00 do 16.00


Z OSTATNIEJ CHWILI

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W RAMACH STUDIUM OFICERSKIEGO DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ


Na podstawie decyzji Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej informujemy, że Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi dodatkowy nabór na szkolenie wojskowe

w grupie pancerno - zmechanizowanej dla nw. osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny:

- absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi - 12 miesięczne szkolenie wojskowe,
- podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym - 6 miesięczne szkolenie wojskowe.


Zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do WKU w celu złożenia wniosków w terminie do 30 czerwca br. lub uzyskania szczegółowych informacji  w przedmiotowej sprawie.

Decyzja nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

Warunki i tryb przyjmowania na dodatkowe szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w 2016 roku przedstawia

UCHWAŁA SENATU WSOWL 


ZRÓB PIERWSZY KROK DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Wstąp do służby przygotowawczej.
Szkolenie w ramach III turnusu od 06.09.2016 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
261-156-649, 261-156-617

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
 
zaprasza wszystkich zainteresowanych służbą przygotowawczą .

Termin rozpoczęcia szkolenia 06.09.2016 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny pod numerem
261-156-649, 261-156-617

 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku jest organem wykonawczym MON w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje powiaty: sanocki, leski, brzozowski oraz bieszczadzki.

WKU w Sanoku podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadaniami rekonwersyjnymi.

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji.

Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
                                                                    

                    KWALIFIKACJE W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH 
                                                 szczegóły:www.sanok.wku.wp.mil.pl/pl/3690.html
   


 


 

OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY OSÓB PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Art. 53. Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrany Rzeczypospolitej Polskiej


1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
1) nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
2) zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego .
3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.
5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.